Design Thinking คืออะไร ?

Design thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการตั้งคำถามและการเจาะลึกในความต้องการของผู้ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าแก่ผู้ใช้จริง ๆ
หลักการ Design Thinking Process 5 ขั้นตอน
1.เข้าใจความต้องการ (Empathize): ในขั้นตอนนี้ เราต้องมีการศึกษาและการสำรวจเพื่อเข้าใจผู้ใช้และกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้, การสำรวจศึกษาทางธุรกิจ, หรือการสังเกตผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเข้าใจความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
2.นิสัยการตั้งคำถาม (Define): ในขั้นตอนนี้ เราต้องนิยามปัญหาหรือที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจนและมีขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง เราต้องสร้างคำถามที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การออกแบบเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
3.การสร้างแนวคิด (Ideate): ในขั้นตอนนี้ เราต้องสร้างความคิดและแนวคิดใหม่ๆ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการสร้างไอเดียแบบกระจาย (Brainstorming) เพื่อสร้างความคิดริเริ่มและคิดทางเลือกที่หลากหลาย เราควรเปิดโอกาสให้ไอเดียเกิดขึ้นและสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการสร้างแนวคิดใหม่
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
4.การสร้างโมเดล (Prototype): ในขั้นตอนนี้ เราจะสร้างโมเดลหรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับแนวคิดจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ เป็นการสร้างรูปแบบที่เป็นของจริงหรือโครงสร้างที่เราสามารถทดสอบได้ เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เรามีภาพรวมและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรากำลังพัฒนา
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
5.การทดสอบและปรับปรุง (Test and Iterate): ในขั้นตอนนี้ เราจะนำโมเดลหรือต้นแบบที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้จริงหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เราอาจจะต้องทำการทดสอบและปรับปรุงหลายรอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
สรุป คือการนำเสนอแนวความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่มีกรอบจำกัด การนำองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มาระดมความคิดให้เกิดแนวทางในการออกแบบ ในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบ ซึ่งนำมาสู่ขั้นตอนการออกแบบต่อไปและผลลัพธ์เพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการได้


👌 ออกแบบกราฟิกดีไซน์รูปแบบใหม่ล่าสุด
🚀 ออกแบบโดยดีไซเนอร์กว่า 1,000+
👌 เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.design365days.com
🖼 ตัวอย่างผลงาน คลิก
💰 ราคาค่าออกแบบ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง