Agile คืออะไร

Agile คืออะไร
ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หลักได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีโปรเจคซอฟต์แวร์มากมายที่ประสบปัญหาในการส่งมอบทันเวลา และปัญหาในด้านเงินทุน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ามีอยู่ตลอด ดังนั้น เราสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile Development

Agile Development เป็นกลุ่มของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทั่วๆไปจะตรงข้ามกับกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการวางแผน โดยวิธีการแบบ Agile เน้นไปยังการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว หรือเน้นการพัฒนาโดยรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาด้วยวิธีนี้ไม่ได้มีการวางแผนใดๆ

โดย Agile ได้ทำการแบ่งงานให้เป็นงานเล็กๆ และมีการวางแผนในช่วงสั้นๆ โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงสั้นๆ ในแต่ละช่วงการทำงานจะใช้รูปแบบวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มขั้น ซึ่งรวมถึงการวางแผน การเก็บข้อมูลความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์ และในเมื่อหมดช่วงการทำงานนั้นๆ ทีมผู้พัฒนาจะแสดงผลงานที่พัฒนาในช่วงสั้นๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบ

อ้างอิงจาก
http://www.clbs.co.th/th/jobs/agile-software.html

บทความที่เกี่ยวข้อง