Soft Skills คืออะไร

Soft Skills คืออะไร
Soft Skills เป็นศัพท์ในวงการฝ่ายบุคคล หรือ ฝึกอบรม ซึ่งบางครั้งคนนอกวงการอาจไม่คุ้น

แล้วทำไมจึงเป็น Soft Skills?

เนื่องจากเป็นความรู้และทักษะความชำนาญที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน แต่เป็นตัวช่วยหนุนให้การทำงานดีขึ้น ดีมากขึ้น จนถึงยอดเยี่ยม

เช่น แผนกผลิต ต้องมีการฝึกอบรบเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานโดยตรงเช่น ด้านช่าง ด้านการผลิต ด้านบริหารสายการผลิตให้มีของเสียน้อย แต่ต้องเรียน Sof Skills ด้านการออกคำสั่งบังคับบัญชา การจูงใจคน การบริหารลูกน้อง เป็นต้น

Soft Skills ได้แก่ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารเวลา การบริหารทีมงาน การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การจูงใจและหว่านล้อม

ดูแล้วจึงเป็นเรื่อง Soft หรือ อ่อนนุ่ม

การใช้คำว่า Soft Skills ทับศัพท์นั้นทำให้ไม่สื่อความ บางคนงง บางคนไม่ศรัทธา

ผมจึงเรียกมันใหม่ว่า สมรรถนะด้านเก่งคน (People Management Competency) ที่เพิ่มเสริมจาก สมรรถนะด้านเก่งงาน (Work Related Competency)

สมรรถนะด้านเก่งคน แบ่งเป็น ๒ ด้าน

๑.ด้านบริหารตนเอง-บริหารเวลา จัดการตนเอง จูงใจตนเอง ความมั่นใจในตนเอง เชาวน์อารมณ์
๒.ด้านทำงานร่วมกับคนอื่น-การจูงใจ การบริหารทีมงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การจัดการข้อโต้แย้ง การบริหารคนดื้อ การจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ถ้าเราเก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน ก็จะทำให้เราทำงานได้ประสบความสำเร็จครับ

อ้างอิงจาก
http://www.oknation.net/blog/hrd/2009/12/09/entry-1

บทความที่เกี่ยวข้อง